Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.


REKISTERINPITÄJÄ

Lapin ammattikorkeakoulun restonomiopiskelijoiden yhdistys RetRo ry

Jokiväylä 11 C 96300 Rovaniemi

Y-tunnus: 2994338-7


REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Rekisteriasioiden hoitajana toimii aina Retron puheenjohtaja, tällä hetkellä Niko Korhonen

Jokiväylä 11 C 96300 Rovaniemi

niko.korhonen@retrory.org


REKISTERIN NIMI

RetRo ry:n tietojärjestelmät

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

RetRo ry:n tietojärjestelmiin tallennettuja henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon, toiminnan edistämiseen sekä muuhun toiminnassa sitä velvoittaviin ja tarpeelliseen tarkoitukseen. Rekisteriin tallennetaan RetRo ry:n jäsenistön tiedot.

Opiskelijayhdistys RetRo ry:n harjoittama yhdistystoiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen sekä jäsenen antamaan  suostumukseen. RetRo ry kiinnittää erityistä huomiota asiakkaan yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaamiseen, ja noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa. 

 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

TIETOJEN SÄILYTYS

Tiedot säilytetään enintään viisi (5) vuotta tiedon antamispäivästä lähtien. Tietojen uusimisesta lähetetään pyyntö rekisteröidylle ennen tiedon poistamista.


TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Antamat tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmiin. Järjestelmiin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmiin tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt ylläpitäjät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.


REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.


REKISTERÖIDYN TARKASTUS-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö pyydetään lähettämään osoitteeseen RetRo ry, puheenjohtaja, Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi.


TIEDON KORJAAMINEN

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

 

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 14.3.2022.