Säännöt

Yhdistyksen säännöt

Restonomiopiskelijat Rovaniemellä - RetRo ry


1§ Nimi, kotipaikka, toiminta-alueet ja kieli


Yhdistyksen nimi on RetRo ry, jota kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikkana on Rovaniemi ja toiminta-alueena Lapin ammattikorkeakoulun toimipisteet ja hankkeet Pohjois-Suomessa. Pöytäkirjakieli on suomi. Yhdistys on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton.


2§ Tarkoitus


Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Lapin ammattikorkeakoulun restonomiopiskelijoiden etujen valvojina ja edistäjinä. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on:


 • Luoda yhteishenkeä opiskelijoiden välille.

 • Toimia jäsentensä yhteyssiteenä ja tiedonvälittäjänä alueellisiin ja valtakunnallisiin opiskelija- ja ammattijärjestöihin.

 • Edistää ja valvoa jäsentensä etuja erityisesti koulutus-, sosiaalis- ja nuorisopoliittisissa kysymyksissä.


3§ Toiminnan laatu


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pitää yhteyttä opiskelijoihin ja muihin opiskelija- ja oppilasyhdistyksiin, sekä pyrkii vaikuttamaan koulutus-, sosiaalis- ja nuorisopolitiikasta päättäviin poliitikkoihin, virkamiehiin sekä toimielimiin. Yhdistys järjestää kokouksia, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia, virkistystapahtumia sekä toimii muilla vastaavanlaisilla tavoilla opiskelijoiden hyväksi. Toimintansa tukemiseksi yhdistys:

 • Voi omistaa omaisuutta.

 • Voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

 • Voi harjoittaa kustannustoimintaa.


4§ Jäsenet


1. Henkilöjäsenet

 • Restonomiopiskelijat voivat liittyä RetRo ry:hyn.

 • Henkilöjäsen voi hakea yhdistyksen hallitukseen.

 • Yhdistyksen hallitukseen valitaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi neljästä kahdeksaan (4-8) hallituksen jäsentä.

 • Yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä ja erottamisesta päättää hallitus. Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

 • Jäsen katsotaan eronneeksi, kun jäsen ei ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksua kuukausi sen erääntymisestä.


2. Kunniajäsenet


Yhdistys voi nimetä kunniajäseneksi yhdistyksen toiminnan kannalta erityisen ansioituneen henkilön, jonka ei ole enää tarkoitus toimia hallituksessa. Kunniajäseneksi nimitettävä menettää henkilöjäsenyytensä ja henkilöjäsenoikeutensa ottaessaan vastaan kunniajäsenyyden.


5§ Yhdistyksen hallitus


Hallituksen muodostavat yhdistyksen jäsenet, jotka valitaan hallituksen jäseniksi syyskokouksessa. Näiden elinten kokouksissa noudatetaan yleistä kokouskäytäntöä, ellei yhdistyslaista, näistä säännöistä tai hyväksytyistä menettelytapajärjestyksestä tai johtosäännöistä muuta johdu.


Toiminnassa pyritään siihen, että jokaiselta matkailu-, ravitsemis- ja talousalan eri koulutusohjelmat ja vuosikurssit ovat edustettuina.


Toimikausi on kalenterivuosi alkaen tammikuun ensimmäisestä (1.1.) päivästä ja päättyen joulukuun viimeiseen (31.12.) päivään. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan aloitteesta. Hallituksen katsotaan olevan päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sekä puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan ollessa läsnä. Hallituksen kokouksen voi pyytää koolle, kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen hallituksen tehtävät:

 • Johtaa yhdistyksen toimintaa lain, näiden sääntöjen ja kokousten päätösten mukaisesti

 • Hoitaa yhdistyksen taloutta ja kirjanpitoa.

 • Valmistella yhdistyksen kokoukset, kutsua ne koolle ja laittaa toimeen kokousten päätökset

 • Pitää jäsenrekisteriä yhdistyksen jäsenistä.

 • Pitää yhteyttä jäsenten kannalta tärkeisiin tahoihin.

 • Tiedottaa toiminnastaan.

 • Jakaa hallituksen jäsenten kesken vastuualueet.

 • Laatia kokouksista pöytäkirjat.


6§ Yhdistyksen kokoukset


Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokouskutsu on toimitettu vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsun liitteenä tulee olla esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista. Kokouskutsu ja esityslista tulee toimittaa ja julkaista sähköpostitse niin, että se tavoittaa yhdistyksen jäsenet. Yhdistyksen kokouksen voi pyytää koolle, kun yhdistyksen äänioikeutetusta jäsenistöstä yksi kymmenesosa (1/10) sitä kirjallisesti vaatii. Kokouksessa toimitettavassa vaalissa noudatetaan enemmistövaalitapaa. Henkilövalinnoissa suoritetaan suljettu lippuäänestys, jossa eniten ääniä saaneet valitaan. Äänten mennessä tasan, suoritetaan arvonta.


Jokaisella yhdistykseen kuuluvalla opiskelijalla on oikeus tehdä kokousaloite. Aloite on jätettävä hallitukselle seitsemää (7) päivää ennen kokousta. Hallituksen ja yhdistyksen kokouksiin on etäosallistumismahdollisuus.


Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

 • Käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio

 • Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

 • Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus

 • Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä neljästä kahdeksaan (4-8) yhdistyksen hallituksen jäsentä

 • Käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat


Toiminnantarkastajat valitaan yhdistyksen syyskokouksessa. Mikäli yhdistyksellä on vain yksi (1) toiminnantarkastaja tulee yhdistyksen valita varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajan toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi.


1) Kevätkokous: Yhdistyksen kevätkokouksen ajankohta on toukokuun loppuun mennessä.


2) Syyskokous: Yhdistyksen syyskokouksen ajankohta on marraskuun loppuun mennessä.


3) Yhdistyksen ylimääräinen kokous: Ylimääräisen yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus sen tarpeelliseksi katsoessaan tai jos yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetusta jäsenistöstä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii tietyn asian käsittelyä varten.


Yhdistyksen nimenkirjoittaja on joko puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri. Vaihtoehtoisesti yhdistyksen nimenkirjoittava on joku hallituksen valtuuttama henkilö yksin. Yhdistyksen tilikausi on yksi (1) kalenterivuosi (01.01. - 31.12.). Yhdistyksen tulevantoimintakauden tilinpäätöstiedot ja kirjanpito on toimitettava toiminnantarkastajalle vähintään neljä (4) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on toimitettava lausunto hallitukselle vähintään neljä (4) vuorokautta ennen kevätkokousta.


7§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen


Kysymys näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan ottaa esille kokouksessa, jos se on kokouskutsussa mainittu. Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta katsotaan hyväksytyksi, jos se on kahdessa peräkkäisessä kokouksessa (kevät- ja syyskokous) saanut kummassakin puolelleen vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Jos sääntömuutos katsotaan vähintään neljä viidesosan (4/5) enemmistöllä kiireelliseksi, päätetään asia samassa kokouksessa. Tällöin muutosehdotus tulee hyväksytyksi, jos sitä kannattaa kolme neljäsosaa (3/4) enemmistö annetuista äänistä.


Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan jäsenistön hyväksyminen. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. Näiden sääntöjen lisäksi hallituksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia ja yleistä kokouskäytäntöä. Nämä säännöt astuvat voimaan välittömästi niiden tultua merkityksi yhdistysrekisteriin.